Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy drugiej

Pobierz

W klasie II obowiązuje ocena opisowa w ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym.. Szczególnie dotyczy to charakterystyki uczniów , którzy mają trudności w nauce , problemy z zachowaniem .Śródroczna ocena opisowa ucznia kl.I Imię i nazwisko: Zachowanie: • Uczeń jest miły i bardzo koleżeński.. 4 i 7 ustawy o systemie oświaty, sporządzone komputerowo w postaci wydruku .Komentarze .. Do wykonania każdego zadania przystępuje z zaangażowaniem.. Pod kierunkiem nauczyciela tworzy dłuższe wypowiedzi na określony temat.. 1 pkt 2, ust.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Ucze ń dobrze opanował zakres materiału klasy pierwszej / drugiej / trzeciej.. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.Uczeń opanował podstawowe wyrazy, zwroty i struktury gramatyczne z języka angielskiego.. Ogólne kryteria oceniania zachowania 1.. Przemysław Kowalskiocena opisowa na Świadectwie Świadectwo jest dokumentem , dlatego przy formułowaniu oceny opisowej należy unikać zwrotów niejasnych i starannie dobierać słownictwo .. ROZWÓJ POZNAWCZY MÓWIENIE I SŁUCHANIE bardzo chętnie wypowiada się na podane tematy/ wymaga aktywizacji .. Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy drugiejGotowe do wydruku Karty oceny opisowej śródrocznej dla klasy 2 i 3 edukacji wczesnoszkolnej.. Podstawową funkcją oceny opisowej jest stwarzanie odpowiednich warunków w szkole doUczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego..

Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy, przez ucznia klas I-III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów .. zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; EDUKACJA PRZYRODNICZA1.. 2, 4 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.. Krótko i syntetycznie przedstawia wydarzenia.. Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymiWarunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.. Nie możemy jednak zapominać, że są dzieci, które znacznie wykraczają poza ramy naszych założeń.II.. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw dziecka - wymagania te niejednokrotnie sprowadzają się do tytanicznej pracy nauczyciela.-ustna ocena wobec całej klasy lub indywidualna (pochwała lub zachęta do dalszej aktywności) -pisemna ocena w postaci króciutkiej informacji w zeszycie ucznia, -oceny cyfrowe w dzienniku lekcyjnym, -punktacja, Ocenianie semestralne-ocena opisowa- list skierowany ucznia i rodziców..

Ocenianie końcoweocena opisowa: śródroczna i roczna.

Nie interesuje się dziećmi niepełnosprawnymi.. 4.OCENIANIE W KLASIE DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE.. Dopuszczający (2) - Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela, ale rzadko na nie reaguje.. Ustala się jedną śródroczną/roczną ocenę opisową z zachowania.. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.. 1 pkt 2, ust.. Są nimi: czytanie mówienie pisanie liczenie aktywność ruchowaDzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.. Uczeń opanował niektóre podstawowe wyrazy, zwroty i struktury gramatyczneWYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018 ZACHOWANIE wyrażone jest opisem wg WSO SP 54 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;5.. • Zawsze pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabaw z kolegami.4.. OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.. Bardziej szczegółowoOcena opisowa posiada cechy oceny nieformalnej ze względu na "nieformalność" zastosowanego w niej języka.. Oceniając opisowo, zwraca się uwagę na indywidualny rozwój poszczególnych uczniów.OCENA KOŃCOWOROCZNA I ŚRÓDROCZNA JEST OCENĄ OPISOWĄ..

Sprzyja zbliżeniu szkoły do ucznia jego rodziców.

.odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. Procesy pobudzenia dominują nad procesami hamowania.Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady.. Ucze ń bardzo dobrze opanował zakres materiału klasy pierwszej / drugiej / trzeciej.. Ocena śródroczna: Arkusz szkolnych osiągnięć ucznia (ze zbioru umiejętności i wiadomości przewidzianych w klasie 1,2,3 podkreślane zostają te, które nie zostały opanowane i wymagają dodatkowych ćwiczeń).. Ocena opisowapostępów w nauce za I semestr w klasie pierwszej w roku szkolnym 1999 / 2000.. Wyjątkiem jest religia/etyka, która zawiera oceny cyfrowe.. Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy drugiej Przykład śródrocznej oceny opisowej ucznia klasy drugiej szkoły podstawowej.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. • Umie współdziałać w grupie.. • Z dużym zapałem podejmuje zadania szkolne.. Załącznik nr 7 Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy II.. imię i nazwisko ucznia rok szkolny A.. Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa II .. IV.Mam na uwadze to, że ocena roczna w życzliwy sposób powinna diagnozować zakres wiadomości i umiejętności w ciągu minionych miesięcy.. Czyta teksty biegle, wyraziście, z ekspresją, Z pomocą wskazuje w zdaniach poznane części mowy.Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy II ..

W klasach I - III obowiązuje opisowa ocena śródroczna i roczna.

Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia w formie opisowej brane są pod uwagę następujące obszary aktywności.. Oto moje propozycje:Bieżące oceny opisowe, śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44i ust.. A ocena śródroczna musi zawierać również klarownie zredagowane polecenia do dalszej pracy.. Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania.. Ucze ń cz ęściowo opanował zakres materiału klasy pierwszej / drugiej / trzeciej.. Ocena roczna: Świadectwo opisowe ( obejmuje zachowanie i postępy edukacyjne oraz osiągnięcia).. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, Pobierz (docx, 25,7 KB)Ocena śródroczna Śródroczne oceny opisowe klasyfikacyjne oraz śródroczna ocena zachowania ucznia klasy drugiej .. realizującego program dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w roku szkolnym .. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. zm.2)), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", oraz śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania, o których mowa w art. 44i ust.. Uczeń bardzo dobry.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.. Uczeń częściowo rozumie słuchane teksty nagrań.. Zajęcia komputerowe Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem Zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.Uczeń wypowiada się w formie kilkuzdaniowej i na temat treści bezpośrednio spostrzeganych.. Często jest to język potoczny, bogaty w zachęty i rady dla ucznia.. Specjalne podziękowania dla: Agnieszki Szefer-Walas, Anny Walukiewicz, Oli Whyasking, Agnieszki Stępnowskiej, "Fatimy", Anny Milanowskiej, "Petity", Joanny "Cha", Diany Ignatowicz.. Wypelnienie polego na podkreślaniu odpowiednich umiejętności, które dziecko osiągnęło.. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.. • Pamięta o swoich obowiązkach.. Zachowanie.. jest nadpobudliwy psychoruchowo i emocjonalnie.. Przykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc.Podgląd treści.. Jest ambitna, obowiązkowa i systematyczna.Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące obszary zachowania: zachowanie ucznia na lekcji ( od 1 do 4 ) udział ucznia w życiu klasy i szkoły ( od 1 do 4 )Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt