Monitorowanie realizacji podstawy programowej przykładowe narzędzia

Pobierz

Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole branżowej I stopnia kurs 6 15 Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową (min.. 3.Obowiązkiem każdego dyrektora przedszkola jest monitorowanie podstawy programowej.. Portugalii opracowany przez uczestników projektu oraz narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej .Przekazujemy Państwu materiał informacyjny na temat rozwiązań stosowanych w nadzorze pedagogicznym i doradztwie zawodowym w Portugalii opracowany przez uczestników projektu oraz narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach, stworzone w oparciu o arkusz kalkulacyjny EXCEL wraz z opisem aplikacji i instrukcją obsługi programu dla nauczyciela.1 Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika (formalnie) z nadzoru pedagogicznego, (praktycznie i etycznie) z optymalnego z punktu widzenia rozwoju dziecka/ucznia, skutecznego przygotowania pracy dydaktycznowychowawczo-opiekuńczej (z .Raport zbiorczy z monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, realizowanego w latach 2010-2012 Informacja o wynikach monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2013/2014W nieodległej przeszłości z realizacją podstawy programowej bywało różnie..

60% czasunia realizacji podstawy programowej, przede wszystkim z perspektywy rozwoju ucznia.

Działania te, ich jako ść, sposób realizowania i dokumentowania są przedmiotem nadzoru wewn ętrznego i zewn ętrznego, autoewaluacji, ewaluacji wewn ętrznej i zewn ętrznej.Monitorowanie realizacji podstawy programowej powinno się więc odbywać w następującej kolejności: dyrektor ustala procedury związane z monitorowaniem realizacji podstawy programowej, przedstawia je nauczycielom, informuje nauczycieli o ich powinnościach w tej kwestii: jakie zadania mają wykonać, w jakim terminie, jakie dokumenty .narzędziasłużącemonitorowaniu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego będą mogły być wykorzystywane od 1 września2017 r. W związku z tym niezbędne jest dokonanie rewizji dotychczasowych sposobów i narzędzi monitorowania działań nauczycieli i osiągnięćwychowanków.Do powyższych zadań należy opracować niezbędne narzędzia, na przykład arkusze przeglądu, arkusze hospitacyjne, na bieżąco kontrolować dokumentację, dokładnie przeanalizować wyniki sprawdzianów.. •Narzędzia jakich potrzebujesz będą różne w zależności od tego, jakich danych dostarczą Ci nauczyciele, a jakie dane musisz uzyskać sam..

Arkusz monitoringu Narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej.

Żaden przepis rozporządzenia nie zwolnił dyrektorów szkół i nauczycieli z obowiązku realizacji przez szkołę podstawy programowej.• Monitorowanie wdrażania podstawy programowej, jej związek z programem wychowania przedszkolnego.. Sprawdź, jak monitorować podstawę programową w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020.Nie ma potrzeby opracowywania oddzielnej procedury monitorowania realizacji podstawy programowej.. • Wewnętrzna struktura podstawy programowej a efekty kształcenia - sposoby realizacji podstawy programowej.. w Krakowie, podczas spotkania ówczesnej minister edukacji z dyrektorami szkół ujawniono, że po 3 latach stosowania nowej podstawy programowej (która zaczęła obowiązywać w 2009r.). Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji - percepcja sztuki.. Przedstawimy również propozycje innych narzędzi do diagnoz, które można stworzyć i wykorzystać, aby•Nie ma uniwersalnego narzędzia do badania realizacji podstawy programowej.. 90% nauczycieli nie stosuje się do nowej podstawy programowej.realizacją podstawy programowej, pojęcie monitorowania, przykładowe narzędzia służące monitorowania wdrażania podstawy programowej.. Przedmiot Plastyka Imię i nazwisko nauczyciela Informacja o realizowanym programie nauczania, data dopuszczenia do użytku w danej szkoleRealizacja treści podstawy programowej..

Arkusz obserwacji; Narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej.

•Wiedza o realizacji podstawy powinna być pozyskiwana z różnych źródeł.3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą oświadczenie nauczyciela, które potwierdza, że cele i umiejętności określone w podstawie programowej w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia zostały przez nauczyciela zrealizowane w ramach nauczanego przedmiotu) lub na podstawie krótkiego badania za pomocą ankiety, którą wypełniają nauczyciele.Monitorowanie realizacji podstawy programowej to zadnia nauczyciela i dyrektora.. Cele ewaluacji wewnętrznej.. Monitorowanie podstawy programowej narzędzia - Portal Oświatowy x•3 rodzaje narzędzi: arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej dla nauczyciela, zespołów przedmiotowych i dyrektora szkoły- kierowaliśmy się przede wszystkim potrzebą spojrzenia na te same zagadnienia z różnych punktów widzenia.. Działania te, ich jakość, sposób realizowania i dokumentowania są przedmiotem nadzoru pedagogicznego wewnętrznego i zewnętrznego, autoewaluacji, ewaluacji wewnętrznej i ze-wnętrznej..

Monitorowanie realizacji podstawy programowej Przedstawiamy przykładowe narzędzia do monitorowania dla szkół i przedszkoli.

Przykładowo arkusz przeglądu (dotyczący realizacji przez nauczyciela podstawy programowej) może zawierać następujące elementy:Załączniki - narzędzia do ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodachmonitorowanie realizacji podstawy programowej to zadania nauczyciela i dyrektora.. Uczeń:Analizy dokonano na podstawie np. zapisów w dzienniku lekcyjnym, arkusza monitorowania realizacji podstawy programowej oraz karty realizacji godzin na dany cykl kształcenia itp.: Trudności w realizacji podstawy programowej (podać przyczyny, zakres opóźnień, rodzaj zajęć, w których wystąpiły trudności) oraz podjęte przez .Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji .. "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach .. Kartę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Nauczyciel wypełnia na bieżąco.Narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej.. REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA - II ETAP EDUKACYJNY - PLASTYKA .. 1 b. niemierko, Podręcznik skutecznej dydaktyki, Rozdz.Celem projektu było także opracowanie narzędzia informatycznego umożliwiającego dyrektorom i nauczycielom szkół zawodowych monitorowanie i ocenę stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego.. W tym celu dyrektor powinien korzystać z narzędzi monitorowania adekwatnych do zmodyfikowanych założeń realizacji procesu wychowania przedszkolnego.. • systematyczne monitorowanie realizacji wytycznych podstawy programowej, • analiza programów z uwzględnieniem osiągnięć dzieci, • analiza osiągnięć każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, • ewaluacja skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.. • Przykłady narzędzi służących do monitorowania podstawy programowej.. •Ty określasz co jest Ci potrzebne.. Treści kształcenia Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Zaplanowane Zrealizowane Zaplanowane Zrealizowane Zaplanowane Zrealizowane 1.. Zadanie to należy ująć w planie nadzoru na rok szkolny2017/2018.. Podjęliśmy próbę wskazania źródeł informacji na temat realizacji podstawy programowej oraz proponuje-my narzędzia monitorowania w przekonaniu, że staną się one inspiracją dla nauczycieliProcedura monitorowania realizacji podstawy programowej w Przedszkolu nr 47 w Lublinie Strona 2 z 10 3) wypełnienie Arkusza autoewalaucji nauczyciela wychowania przedszkolnego - załącznik nr 3.. Proponujemy także rozwiązania organizacyjne procesu monitowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt