Pacjent paliatywny opis przypadku

Pobierz

Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych - w tych przypadkach nie można leczyć przyczyn, a choroba postępuje i znacznie ogranicza pacjentów.. Osiem lat temu przebył udar mózgu, w konsekwencji powstał niedowład lewostronny.. Włączono objawowe leczenie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, ale nie przyniosło ono istotnej poprawy stanu chorego.opis przypadku Pacjent, 78 lat, od 2015 r. mieszkający w Polsce, u którego przed 10 laty rozpoznano nowotwór gruczołu krokowego potwierdzony badaniem histopatologicznym.. Celem pracy jest przedstawienie problemu opieki paliatywnej i oceny jakości życia pacjenta z nowotworem języka.. Last modified date 4 stycznia 2020.. Na początku hospitalizacji chory był smutny, przestraszony, zmęczony, senny i spowolniały.. U chorej zwiększano stopniowo dawkę fentanylu aż do 150 µg/h (z zapewnieniem dawek ratujących morfiny o natychmiastowym uwalnianiu, w przypadku 150 µg/h - 40 mg morfiny doustnie) oraz dawkę karbamazepiny do 600 mg 2 × dz.. OPIS PRZYPADKU Obserwacja Pacjent K.B., lat 81.. Studium przypadku: Chory w 2011 r. zgłosił się do Centrum Onkologii w Opolu.Został objęty opieką Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św.6.. Prciu na oddział opieki paliatywnej.. Wdrożono hormo-noterapię według MAB (orchiektomia + antyandro-gen lub agonista LH-RH + antyandrogen .Leczenie paliatywne może w wielu przypadkach odbywać się w domu..

Opis przypadku.

W pracy przedstawiono 46-letniego pacjenta chorującego na niedrobnokomórkowego raka płuca w zaawan-sowanym stadium, z przerzutami w obu płucach, wątrobie, nad-nerczach, ko ściach i mó żdżku oraz chorobami wspó łistniejącymi: schizofrenią paranoidaln ą i toczniem rumieniowatym uk ładowym.Pacjent z depresją.. 66 - letnia kobieta z rozpoznaną depresją wieku podeszłego w listopadzie 2014 roku przez lekarza pierwszego kontaktu, który skierował pacjentkę na konsultację .pacjent z rakiem krtani Anna Małek Pielęgniarstwo V semestr Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu Proces pielęgnowania Opieka paliatywna Miejsce prowadzenia procesu pielęgnowania: Hospicjum stacjonarnepadku pacjenta z zaawansowaną chorobą nowo-tworową powinno się podejmować indywidualnie.. Po zbadaniu przez lekarza, diagnoza lekarska-zapalenie oskrzeli.. Opieka paliatywna jest udzielana pacjentom, którzy są śmiertelnie chorzy.. Pacjent pierwotnie nie zgo-dził się na leczenie operacyjne.. W cią­ gu ostatnich kilku lat wartości ciśnienia tętniczegoProces pielęgnowania pacjenta z niedowładem czterokończynowym-tetraplegia Kategoria » Neurologia Problemy pielęgnacyjne: 5.. Hanna Szmurło.. 8.obecnego stanu zdrowia pacjenta zebrano za pomocą ob - serwacji, wywiadu z pacjentem i jego żoną oraz dokładnej analizy dokumentacji medycznej..

Opis przypadku cd.

Obejmuje on także problemy pielęgnacyjne, jakie występują u chorej oraz interwencje, które powinna podjąć pielęgniarka, by zredukować bądź całkowicie wyeliminować zdiagnozowane i zaobserwowane problemy.44 Karolina Retajczyk DOI: 10.19251/pwod/2017.4(5) Karolina Retajczyk 1 1 Absolwent kierunku Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, PWSZ w Płocku PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z ODLEŻYNĄ III STOPNIA - STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKUPrzypadek kliniczny 1 Opis przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015, tom 1, nr 2, strony: 109-110 Wstęp Pacjent lat 43, mężczyzna.. Dowodzi tego szybkie zwiększanie się liczby placówek opieki paliatywnej na całym świecie.Klasyfikacja pacjenta paliatywnego; Pacjent paliatywny — definicja.. Opis przypadku nr 2 Mężczyzna, lat 47, został przyjęty na oddział opie-ki paliatywnej, po przeniesieniu z oddziału urologii, w kwietniu 2007 roku.. Wspomniane działania doprowadziły do szerokiego uświadomienia potrzeb w zakresie opieki paliatywnej..

Opis przypadku i proces pielęgnowania.

Badania kliniczne są zaplanowane na 2 lata i w ramach dopuszczenia warunkowego .Opis przypadku.. W pracy posłużono się metodą indywidualnych przypadków z opisem procesu pielęgnowania oraz 4 skalami: skalą ECOG (skala spraw-ności wg Eastern Cooperative Oncology Group), skalą Barthel (ang.. Najczęściej są to pacjenci cierpiący z powodu chorób nowotworowych, ale nie tylko.opieka nad pacjentem .. Studium przypadku .. Anna Tylińska Rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta z rozpoznanym nowotworem złośliwym krtani w trakcie i po radiochemioterapii.. Przez pierwsze dni odmawiał przyjmowania posiłków, pił nie - wielkie ilości płynów.Oceny stanu psychicznego pacjenta dokonano na podstawie wnikliwej obserwacji, przeprowa-dzonego wywiadu (z chwilą poprawy stanu psychofizycznego) oraz danych zhistorii choroby i analizy dokumentacji medycznej.. Do szpitala został przy-Opieka pielęgniarska w ZOL nad 81- letnim pacjentem po przebytym udarze mózgu.. U pacjentów, którzy przyznają się do łakomstwa zaproponowanie zdrowych przekąsek (marchewka pocięta w paski, pomidory, ziarna, popcorn) 7.. Pacjent paliatywny — opis: Diagnoza medyczna terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum; Udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego Opis przypadku cd..

Dlatego pacjent paliatywny spełnia pewne szczególne wymagania.

Człuchów.Przypadek kliniczny 9 Opis przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015, tom 1, nr 2, strony: 130 Wstęp Pacjentka lat 51, zgłosiła się do poradni na ko-lejną wizytę lekarską, chora regularnie korzystała z opieki lekarskiej.. paliatywne, w celu wydłużenia życia, poprawy jego jakości i łagodzenia objawów [2, 3, 6].Skierowany z Poradni Zdrowia Psychicznego z powodu narastającego lęku, myśli o śmierci, bezsenności i zamiarów samobójczych.. Opisy przypadków Przypadek 1 Kobieta, 67 latJest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi.. Leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego od 30. roku życia.. Opis przypadku U 66-letniego chorego w 2000 roku rozpoznano gruczolakoraka stercza.. W 2005 roku u pacjenta zdia-gnozowano nowotwór pęcherza moczowego, który leczono, wykonując przezcewkową resekcję guza.Zarówno w przypadku szczepionki Comirnaty, jak też szczepionki Moderna na stronach Europejskiej Agencji Leków (EMA) widnieje informacja, że nie jest znany wpływ szczepienia na przenoszenie wirusa i czy osoby zaszczepione mogą przenosić wirusa SARS-CoV-2.. Chory został skierowany do Zakładu Opieki Paliatywnej przez lekarza rodzinnego z powodu bardzo silnych dolegliwości bólowych lewej kończyny dolnej, ograniczających w znacznym stopniu możliwość poruszania się.Pacjent został objęty opieką pielęgniarską po pobycie w oddziale internistycznym z powodu nadciśnienia tętniczego.. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodn Problem: -problemy z oddychaniem Cel .Prezentacja przypadku.. Wtedy też lekarz, jak i pielęgniarka przychodzą regularnie na wizyty do chorego, podają leki.. Od 5 tygodni mimo wdrożo-Głównym celem opieki paliatywnej jest poprawa jako ści ży-cia chorego, u śmierzanie bólu oraz godne umieranie [2].. W warunkach domowych możliwe jest zapewnienie choremu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów tlenowych, czy materacy przeciwodleżynowy.Wstęp Nowotwory jamy ustnej stanowią 30% wszystkich nowotworów złośliwych głowy i szyi.. Podawano morfinę w żelu 0,3% 3 razy dziennie do odbytu.Aktualnie opieka paliatywna świadczy usługi o tej samej jakości również pacjentom ze schorzeniami innymi niż nowotwory złośliwe.. Sześćdziesięcioletni pacjent od ponad 20 lat leczony z powodu schizofrenii.. W 3. dniu od rozpoczęcia opieki paliatywnej stan pacjenta uległ pogorszeniu: wystąpiły objawy obrzęku płuc z hipotensją, chory zagorączkował, pojawiły się obfite, luźne stolce.. Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu czterokończynowego, Ból głowy, Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., .Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt