Srodki stylistyczne matura

Pobierz

onomatopeja - naśladownictwo dźwięków za pomocą wyrazów, których brzmienie zbliżone jest do dźwięków naturalnych.. Środki stylistyczne maturaHej!Mój kurs online - Zachęcam Was do pobrania BEZPŁATNEJ lekcji próbnej z Biblii i przetestowania kursu.Notatki z lektur ogwiazd.Personifikacja- (nazywana także uosobieniem); środek stylistyczny będący zwykle stereotypową przenośnią; polega na przypisaniu zjawiskom przyrody, zwierzętom, roślinom lub pojęciom abstrakcyjnym cech ludzkich (animizacja polega zaś na ożywieniu, czyli nadaniu przedmiotom nieożywionym właściwości istot żyjących niekoniecznie ludzi np. ryczące fale, mrugająca gwiazdka, wyjący wiatr); personifikacja i animizacja są często używane w bajkach (np. I. Krasicki, "Ptaszki w .Środki stylistyczne.. Inwersja - to naruszenie szyku zdania, zastosowanie szyku przestawnego.. Notatki zostały opracowane na podstawie definicji zawartych w książce Terminy literackie na bardzo dobry, mojej wiedzy oraz definicji słownikowych.Środki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmMoi Drodzy, temat ZAWSZE AKTUALNY - niezależnie od tego czy zdajecie maturę w tym roku, czy jeszcze jesteście w gimnazjum.. ŚRODKI STYLISTYCZNE.. Są to: neologizmy, makaronizmy, archaizmy, dialektyzmy, regionalizmy, profesjonalizmy, żargony, wulgaryzmy, prozaizmy, synonimy, homonimy, zapożyczenia..

Słowotwórcze środki stylistyczneŚrodki stylistyczne i ich funkcje 1.

meto­ni­mia - ina­czej zamien­nia - zastą­pie­nie nazwy inną, któ­ra jest z pierw­szą w zależ­no­ści, np. wypi­łam cały kufel (a mam na myśli piwo), czy­tam Tuwi­ma (a prze­cież poezje), Urząd Mia­sta ogło­sił (a prze­cież to burmistrz).. Ponadto znaczenie przenośne jest na stałe związane z danym słowem.. np. lis=zuchwałość, lew=odwaga, mrówka=pracowitość FUNKCJA: Anafora - powtórzenie tego samego wyrazu na początku następnych wersówNajważniejsze środki stylistyczne: Apostrofa - uroczysty, podniosły zwrot do osoby, zjawiska lub przedmiotu: Litwo!. 2.Lista pod­sta­wo­wych środ­ków stylistycznych.. Słowa możemy łączyć na różne sposoby.. EPITET - to tyle co określenie; określa cechę przedmiotu albo stosunek wypowiadającego do przedmiotu; występuje najczęściej w postaci przymiotników, rzadziej zaś w postaci imiesłowów, "A dziecko było dziwnie wątłe, blade, chore.".. ), pytania retoryczne (pytania, na które nie można odpowiedzieć), anafory (powtórzenie tego samego wyrazu lub zwrotu Ojczyzno moja.. Fonetyczne środki stylistyczne - środki wykorzystujące właściwości brzmienia Rodzaj środka Przykład Funkcja • ONOMATOPEJA - imitowanie za pomocą dźwięków mowy rozmaitych, pozajęzykowych zjawisk akustycznych ,,(…) beczące stado dwunogów" (Z. Herbert, U wrót doliny) opisu;Stosowanie środków językowych to zabieg, za pomocą którego możemy urozmaicić swoje wypowiedzi..

rady związane ze stosowaniem wiedzy dotyczącej środków stylistycznych podczas egzaminu maturalnego .

Ograniczają nas tylko reguły gramatyki lub własna wyobraźnia.. Najpopularniejsze środki językowe to alegoria, czyli metafora, której znaczenie odczytujemy, dzięki znajomości tradycji i kultury oraz epitet - wyraz uwydatniający jakąś cechę.ŚRODKI STYLISTYCZNE Alegoria - ukazanie danej postaci, fabuły bądź motywu w znaczeniu innym niż dosłowne.. synek­do­cha (odmia­na meto­ni­mii), ma dwa typy, ale wystar­czy, .Środki stylistyczne dzielimy na: fonetyczne, leksykalne, składniowe, słowotwórcze.. Środki fonetyczne.. Jak rozpoznać i określić środki st.FONETYCZNE ŚRODKI STYLISTYCZNE: instrumentacja głoskowa - nagromadzenie w tekście określonych głosek lub ich kombinacji, np. powtórzenie dźwiękowe, aliteracja.. paronomazja (kalambur) - zestawienie wyrazów o podobnym brzmieniu, spokrewnionych lub niezależnych etymologicznie, by ujawnić ukryte, często tajemnicze związki znaczeniowe między zjawiskami.To tylko niektóre, omawiane na poziomie szkoły podstawowej środki stylistyczne liceum wprowadza, oprócz wyżej wymienionych, również środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, eufonię, hiperbolę; składniowe: antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę, elipsę i wersyfikacyjne, w tym przerzutnię..

Temat ten, jest często postrachem maturzystów.Powtórka do matury-Środki stylistyczne, które trzeba znać.

Często spotykane w poezji barokowej, jak np. u wspomnianego wcześniej Morsztyna._ definicje środków stylistycznych, w większości z przykładami użycia tych środków.. Wszystkie te określenia oznaczają jedno - określają poszczególne elementy wypowiedzi (najczęściej w formie liryki) oraz określają ich funkcje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt