Charakterystyka wychowawcza klasy

Pobierz

Dzięki temu, że dzieci są ze sobą już szósty rok zdążyły się bardzo dobrze poznać.mocne i słabe strony klasy; problemy wychowawcze z uczniami, uczniowie nadpobudliwi, wyobcowani z klasy, szczególnie uzdolnieni; opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis działań mających na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczestnictwo w kulturze, inicjatywy, akcje społeczne uczniów; współpraca z samorządem; współpraca z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;Klasa IIA liczy, w chwili obecnej, 26 uczniów - 11 dziewcząt i 15 chłopców.. Dostrzega swój wpływ na opinię o klasie.. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie uczenie się.Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Uzasadnienie ocen niedostatecznych.. Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły - proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz rodzaj działalności, którą się .Wewnątrz klasy nie ma konfliktów, ale zauważa się funkcjonowanie małych grupek, które wolą współpracować w swoim obrębie..

Klasa 7 Lekcja wychowawcza.

Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne zadania i ćwiczenia.Organizowanie pracy wychowawczej z klasą - w założeniu - ma polegać na stworzeniu warunków w których wychowanie młodzieży wyrażać się będzie w jej udziale w pracy zespołu klasowego - w fazie planowania, realizacji, kontroli i oceny wyników.. Jesteśmy klasą, która uczy się nie źle.A u nas rzeź niewiniątek - likwidują szkołę specjalną, planują łączyć klasy, ograniczyć etaty pedagogów, psychologów i bibliotekarzy Grono 20. styczeń 2021 14:33Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym: .. Działania podjęte na rzecz klasy, w tym współpraca z rodzicami .. Część dzieci pochodzi z rodzin rolniczych, większość z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców pozostaje bez pracy.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA "Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie.. Połącz w pary.. Przyporządkuj definicje do pojęcia które opisuje.. Program Nauczania Zintegrowanego w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej, Juka, Warszawa 1999.Moja klasa, bo już chyba mogę ich tak nazywać , jest pełna łobuziaków, których uśmiech sprawia, że dzień jest fajniejszy..

udział klasy w pracach samorządu szkolnego.

Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: .. Opis wyników i ich .O mojej klasie można powiedzieć i napisać bardzo dużo, chodzi mi o klasę 3f Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.2.. Wstęp - przebieg ewaluacji 3 2.. Problematyka ewaluacji (pytania kluczowe, kryteria) 4 5.. Dziewczyny, które z sukcesami wygrywają turnieje piłki .Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. • Umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Głównie opiera się ona na korespondencji z nimi przy pomocy dzienniczków uczniowskich.Szkoła branżowa Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Dorośli Liceum Technikum Godzina wychowawcza koło arte - ruletka przedświąteczna Ruletka wg Kasia93Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Są to teksty gromadzone i porządkowane przez wychowawcę klasy, oraz przez niego samego tworzone..

wg Rawskam89.udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.

Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/ Frekwencja ilość opuszczonych godzin w klasieProblemy wychowawcze klasy.. godziny wychowawcze.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Ważnym zagadnieniem dotyczącym pracy wychowawczej nauczyciela jest współpraca z rodzi-cami.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Uczniowie klasy 3f maja duże poczucie humoru, co często kończy się punktami minusowymi.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.Charakterystyka wychowawcza klasy liceum.. Cele ewaluacji 4 4.. Nasza klasa 7 Ruletka.. Program Edukacji Wczesnoszkolnej I etapu dla klas 1 - 3, Nowa Era, Warszawa 2003.. - ankieta - Lekcja wychowawcza - KULTURA / Przyporządkuj wyrazy do odpowiedniej grupy .. Klasa 3 lekcja wychowawcza.. Dzieci uczęszczające do klasy pochodzą z pięciu okolicznych miejscowości; 19 uczniów dojeżdża do szkoły..

udział członków klasy w opiece nad dziećmi młodszymi w czasie przerw.

Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Dzieje się tutaj bardzo wiele śmiesznych, dziwnych, czasem nawet i tragicznych sytuacji.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Metody i narzędzia ewaluacji 5 6.. Charakterystyka próby badawczej 5 7.. B. Jasińska, I. Jóźwik: Szkolny System Oceniania, klasy 1 - 3, Juka, War-szawa 2000.. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny, o szerokich zainteresowaniach.. Wprowadzenie do problemu 3 3.. Uzasadnia wpływ negatywnego zachowania na przebieg zajęć.Pobierz: charakterystyka klasy 7 przez wychowawcę.pdf.. wysuwanie propozycji do ocen z zachowania.. Praca wychowawcza w tym półroczu nadal skierowana została na integrację, współpracę w grupie, komunikację werbalną i niewerbalną rówieśników.Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: .. 5. szczególne osiągnięcia - wpis na świadectwo: uczniowie sprawiający trudności wychowawcze, podjęte działania: zorganizowane wycieczki i imprezy klasowe .Wychowawcza rola szkoły (kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne) Spis treści: 1.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. wykonywanie dekoracji klasy według potrzeb..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt